Právo

Hovor o tom, „co bude, až tu nebudu“, má pro seniora velký význam a nemá smysl ho shazovat, bojkotovat nebo odkládat. Týká se to i vypořádání majetkových záležitostí. Pokud máte jinou představu než senior, řekněte mu to – ale netlačte na něj. Je to jeho majetek a jeho vůle.

Závěť a dědictví

Rozhodnutí, co se stane s majetkem vašeho seniora může souviset s dřívějšími rodinnými ujednáními – pokud se některý člen rodiny stará o seniora nebo o jeho nemovitost, je možné to zohlední a zabrání zbytečným sporům.

Pořízení závěti má zákonem jasně dané náležitosti.

TIP:

Tzv. nepominutelný dědic má nárok na povinný podíl. V případě, že je nepominutelný dědic zletilý, nesmí dostat méně než 1/4 svého zákonného podílu. Jestliže by byl nezletilý, půjde o 3/4.

Konkrétní příklad:

Muž před svou smrtí odkázal své ženě celý svůj majetek v hodnotě 1 600 000 korun, ale kromě manželky měl i dvě zletilé a jedno nezletilé dítě. Nejprve se tedy vypočítá jejich zákonný podíl, který by jim náležel v případě, že by jejich otec nepořídil závěť. Manželka a potomci jsou všichni v první dědické třídě, dědí tedy stejným dílem. Každému z nich tudíž teoreticky náleží 400 000 korun. Pokud otec své děti v závěti pomine, bude každému ze zletilých potomků náležet 100 000 korun a nezletilému 300 000 korun.

Je ale třeba mít na paměti, že tomu, kdo byl v závěti opominut, byť je nepominutelným dědicem, náleží peněžní částka rovnající se hodnotě jeho povinného podílu na majetku zemřelého. Nedostane dejme tomu auto, ale jeho cenu.

Někdy má smysl vypořádat majetek s blízkými ještě před smrtí, například formou daru. Často se tak řeší např. vlastnictví nemovitosti, ve které senior buď nebydlí (např. z důvodu dlouhodobé přítomnosti v lůžkovém zařízení), nebo své bydlení vyřeší dohodou s novým majitelem.

Takovou dohodu je dobré sepsat do darovací smlouvy jako formu věcného břemene, která tak bude zapsána i na katastru nemovitosti. Vždy je ovšem na místě vědět, že podobná ujednání se – zejména mezi příbuznými – těžko vymáhají, a pokud chybí vůle je respektovat, bez policie či exekutorů to samo od sebe nepůjde.

Dar je také možné vzít zpět, např. při hrubém porušení daných podmínek nebo dobrých mravů (typicky po fyzickém napadení apod.).