Právo, Aktuality

Pokud osvojíte nezletilé dítě, stane se součástí vaší rodiny a bude mít stejná práva jako vaše pokrevní děti, a to i v oblasti dědických práv. Jinými slovy, v případě, že jste si osvojil nezletilé dítě, je jeho právní postavení (postavení osvojence) zcela shodné s právním postavením biologických dětí osvojitele. 

Jak je to s dědictvím v případě osvojení dítěte?
  • To znamená, že pokud nenapíšete závět ani neuzavřete dědickou smlouvu, budou všechny vaše děti (včetně osvojence) dědit v první dědické skupině. V první dědické skupině dědí děti a manželka, a to každý z nich stejným dílem. 
  • S ohledem na skutečnost, že osvojenec má stejné postavení jako vaše biologické děti, je nutno taktéž pamatovat na skutečnost, že se jedná o nepominutelného dědice.

  • Nepominutelný dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, pokud je nezletilý.

  • Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

  • Nepominutelného dědice je taktéž možné vydědit pouze ze zákonem určených důvodů. 

David Novotný, Rödl & Partner advokáti, v.o.s.