Právo

Velmi často se setkáváme s dotazy na témata jako například jak ošetřit svůj majetek, co všechno spadá do společného jmění manželů nebo také v jakém případě lze vydědit potomka.

,,Můžu vydědit syna?" Karel, 78 let

Sepsali jsme pro vás kazuistiku, která nejčastější právní témata zahrnuje

Pan Karel se na nás obrátil s otázkou týkající se společného jmění manželů. Jeho manželka má na sebe vedený účet u banky a pan Karel má k tomuto účtu dispoziční právo. Na společný účet chodí oba jejich starobní důchody. Potřeboval si ujasnit, zda patří tyto společné finance do společného jmění manželů.

Dále si nebyl jistý, jestli budou tyto peníze na účtu, v případě jeho úmrtí, spadat do podílového dědění ze zákona na syna z prvního manželství, který je již zletilý.

Následující otázka pana Karla směřovala k možnosti vydědění, přesněji tedy, zda je možné syna vydědit, když se spolu (po rozvodu) již nestýkali a navzájem nevyhledávali kontakt několik posledních let.

Na otázky pana Karla reagoval náš kolega advokát JUDr. David Novotný. Vše postupně zodpověděl a srozumitelně vysvětlil.

Společné jmění manželů

Veškerý majetek, který manželé nabydou během manželství, spadá do společného jmění manželů. Jedna polovina peněz na bankovním účtu tedy bude v případě úmrtí pana Karla součástí pozůstalosti, a jeho syn, jakožto nepominutelný dědic, by měl nárok na část těchto peněz.

Vydědění

Vydědění je možné pouze ze zákonných důvodů dle ustanovení § 1646 odst. 1 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení může pan Karel syna vydědit pouze tehdy, pokud mu syn neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o něj opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, případně pokud vede trvale nezřízený život.

V případě vydědění může případně vyděděná osoba namítat u soudu neplatnost vydědění. Pokud by syn neplatnost vydědění u soudu namítl, soud poté při posuzování, zda syn neprojevoval opravdový zájem, zohlední i skutečnost, zda měl pan Karel zájem na tom, aby se s ním syn stýkal. Je-li skutečnost, že o něj syn neprojevoval opravdový zájem, důsledkem toho, že pan Karel neprojevoval zájem o syna, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu jeho synem mohlo být důvodem k jeho vydědění. Z tohoto důvodu je vydědění syna pana Karla problematické.

Jiná možnost

Je však možné sepsat závěť, ve které pan Karel zůstaví veškerý movitý a nemovitý majetek manželce. V takovém případě, pokud by syn nebyl vyděděn, by měl právo na povinný díl z pozůstalosti, který je v případě zletilého dítěte pouze ¼ jeho zákonného dědického podílu.