Právo

Na soudním omezení svéprávnosti není nic špatného – chrání tím seniora před následky činů, které už nemá plně ve své moci. Zároveň dává opatrovníkovi možnost činit rozhodnutí jeho jménem tak, aby seniorovi přinášely co největší prospěch. 

Opatrovnictví

Předběžné prohlášení

V době, kdy je senior ještě zdravý a má možnost rozhodnout o tom, jak to bude, až nebude moci za sebe rozhodovat, může u notáře sepsat předběžné prohlášení, kde označí osobu, která stane se jeho opatrovníkem. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu k tomuto přání soud přihlédne. Osob může stanovit více, pokud by např. první zvolený opatrovník odmítl. 

TIP: 

Aby bylo předběžné prohlášení závazné z právního hlediska, je možné sepsat ho písemně za přítomnosti dvou nezávislých svědků, spíše ale doporučujeme sepsat ho ve formě veřejné listiny, např. notářského zápisu. Pokud se předběžné prohlášení týká budoucího opatrovníka, pak musí být nahlášeno notáři, který vybraného opatrovníka zapíše do seznamu. V případě, že v budoucnu opravdu dojde k řízení o ustanovení opatrovníka, soud si od notářské komory vyžádá potvrzení, zda je v seznamu někdo jako žádoucí opatrovník určen. Libovolného notáře ze svého okolí je možné vyhledat v seznamu a domluvit si s ním schůzku. Notář už bude vědět, co dělat. Seznam notářů podle adresy naleznete zde. 

Omezení svéprávnosti

K omezení svéprávnosti dochází prostřednictvím soudního řízení. Může k němu dojít pouze v případě, kdy je člověk postižen duševní chorobou, která není přechodná a znemožňuje mu samostatně právně jednat v určité oblasti. K omezení svéprávnosti je možno přistoupit pouze v zájmu člověka, jehož svéprávnost je omezována, týká se vždy jen konkrétních oblastí života, které soud v rozhodnutí definuje a je možno ji omezit až po odborném zhlédnutí člověka. Současně s omezením svéprávnosti, které je možné pouze na dobu určitou, je soudem stanoven opatrovník. Řízení o ustanovení opatrovníka soud sám zahájí zároveň se zahájením řízení o omezení svéprávnosti. 

Řízení o omezení svéprávnosti je možno zahájit buď na základě podnětu (vylíčení rozhodných skutečností, řízení zahajuje sám soud), nebo návrhu. Pokud podáte přímo návrh, kterým se řízení zahajuje, budete mít postavení účastníka řízení. Dalším účastníkem je pak posuzovaný sám. Být účastníkem vám dává možnost do řízení aktivně zasahovat. Zákon pamatuje i na ochranu proti tzv. šikanózním návrhům, a ukládá proto navrhovateli dodat do přiměřené lhůty zdravotní zprávu o duševním stavu posuzovaného. 

TIP:

Příslušným soudem je okresní soud v obvodu bydliště posuzovaného, a pokud žije posuzovaný v zařízení poskytujícím zdravotní či sociální služby, je příslušným okresní soud v obvodu, v němž se zařízení nachází. 
Návrh musí splňovat obecné náležitosti návrhu, to znamená, že z něj musí být patrné, kdo jej činí, kterému soudu je určen, jaké věci se týká a co sleduje. Musí být podepsán a datován a na soud doručen v potřebném počtu stejnopisů, tedy jeden pro soud a jeden pro každého účastníka. Kromě toho musí z návrhu vyplývat, na základě jakých skutečností dospěl navrhovatel k tomu, že není možno užít méně závažné opatření