Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. V následujícím článku si právě terénní sociální služby přiblížíme.

Terénní služby: Pomoc s péčí o seniora doma

Hlavním cílem terénních služeb je podpora soběstačnosti a samostatnosti člověka v jeho vlastním, přirozeném prostředí. Terénní služby jsou poskytované na předem domluveném místě a v předem vymezený čas a jsou placené. K úhradě těchto služeb může klient využít příspěvek na péči. Cena terénních sociálních služeb je aktuálně 135 Kč/ hod (kromě tísňové péče, zde se cena liší podle poskytovatelů a rozsahu). Některé úhrady se ještě rozlišují dle úkonů (např. 40 Kč/donáška oběda, 80 Kč/kg vypraného a vyžehleného prádla apod.)

Jak takové služby fungují?

Terénní pracovník přijede za klientem a pomůže s tím, co klient sám již nezvládne obstarat (péče o vlastní osobu).  Terénní pracovník představuje pro klienta i kontakt s okolním děním a snižuje tak možnou sociální izolaci, může klienta například doprovodit k lékaři či na úřady. V neposlední řadě terénní služby pomáhají ulehčit rodinným příslušníkům klientů, aby na péči o jejich blízké nebyli sami.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje v předem vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti. Rozsah činnosti pečovatelské služby je jasně definován v zákoně a je zaměřen především na podporu při péči o vlastní osobu.

Osobní asistence

Osobní asistence obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rozdíl oproti pečovatelské službě je mimo jiné v tom, že osobní asistent může klienta doprovodit při pochůzkách (nákup, návštěva lékaře, úřady). Osobní asistence může být oproti pečovatelské službě poskytovaná i během víkendů a státních svátků, službu lze čerpat i v nočních hodinách (samozřejmě vždy záleží na aktuální možné kapacitě organizace, která osobní asistenci nabízí). Osobní asistence má oproti pečovatelské službě širší rozsah činností (včetně například aktivizace a podpory sociálního začlenění jedince). Tato služba představuje spíše čas, který uživateli osobní asistent věnuje. Co pro klienta poskytovatel konkrétně dělá, záleží na smluvním ujednání obou stran.

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Speciální zařízení (nejčastěji elektrické náramky s SOS tlačítkem) pomáhají řešit naléhavé situace klienta, který nemá stálý dohled. Klient je pomoci speciálního zařízení s komunikační jednotkou a sos tlačítkem připojený na nepřetržitý dispečink tísňové péče a může si tak kdykoli přivolat pomoc. Speciální zařízení jsou jednoduchá na obsluhu i nabíjení.

Pro vyhledání konkrétní organizace, která působí v místě, kde terénní službu vyžadujete, doporučujeme:

O terénní službu je možné zažádat u konkrétního poskytovatele. Doporučujeme se spojit s místním sociálním pracovníkem, který vám poskytne více informací. Je potřeba vyplnit žádost, v rámci které již uvádíte předběžný seznam úkonů, se kterými bude terénní služba pomáhat. Ve většině případů je potřeba doložit rovněž zprávu od ošetřujícího lékaře, případně lékař musí vyplnit část žádosti. Žádost musí podepsat osoba, která o službu žádá. 

Klára Buttová, sociální pracovnice