Přinášíme vám rozhovor s Mgr. Klárou Buttovou, vedoucí sociální pracovnicí domova pro seniory Sue Ryder, která má mimo jiné na starost také evidenci žádostí. Přečtěte si, jak ze zkušeností neziskové organizace Sue Ryder umístění klienta do domova pro seniory probíhá a v čem se může lišit oproti jiným zařízením.

Proces umístění klienta do domova pro seniory

Dříve než se začneme bavit o prvním kontaktu, řekněme si, kdy je vhodné žádost do domova pro seniory vlastně podat?

Doporučuji situaci řešit s předstihem, v rámci vyššího věku je to vždy jistota již mít alespoň podanou žádost a nečekat jen, až se stane např. nějaký úraz. Obecně je čekací doba do domovů pro seniory spíše delší, tak je na místě být prozíravý. Jakmile se snižuje soběstačnost seniora, je na čase otázku žádosti do domova zavčas otevřít, aby si s rodinou či blízkými řekli svoje očekávání a preference. 

Můžeme si více přiblížit cílovou skupinu, tedy pro koho jsou služby domova pro seniory vhodné?

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jak probíhá první kontakt?

Obrátit se na mne mohou žadatelé telefonicky, e-mailem nebo si domluvit osobní schůzku. Někteří žadatelé, či jejich blízcí, si vyhledají informace na našich webových stránkách a pak zavolají jen o doplnění informací, které jim nejsou jasné. Ve všech případech kontaktu si společně projdeme celou situaci a zjistíme, zda domov pro seniory je vhodným řešením situace seniora. Následně představím informace k podání žádosti, ale i informace o péči v našem domově, financování služby i o tom, co vše se děje před přijetím do domova, jaký proces žadatele čeká.

Co je potřeba vyplnit?

Je potřeba vyplnit Žádost o pobyt, kterou podepíší žadatel a jeho kontaktní osoba. Součástí žádosti je i aktuální lékařská zpráva sepsaná ošetřujícím lékařem. Ideální formou je propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. souhrnná zpráva od Vašeho praktického lékaře, popisující i kognitivní funkce a projevy člověka.K žádosti doporučujeme dodat lékařské zprávy od specialistů (kardiolog, neurolog), aby naši zdravotníci mohli lépe posoudit rozsah potřebné zdravotní péče.

Je možné podat více žádostí? 

Určitě ano, podat žádosti do více zařízení dokonce doporučujeme. V tom případě lze získanou lékařskou zprávu nakopírovat a přikládat k jednotlivým žádostem.

Je nutné mít trvalý pobyt v místě domova pro seniory?

Není, do našeho domova si může podat žádost i mimopražský žadatel. Samozřejmě v průběhu pobytu v našem domově je i možnost přihlásit se k trvalému pobytu zde u nás - přináší to výhody např. v účasti u voleb přímo v našem zařízení.

Je nutné mít přiznaný příspěvek na péči?

Přiznaný příspěvek na péči není podmínkou pro přijetí do naší služby. Vhodné je, když je už alespoň podána žádost o příspěvek na péči. Po přijetí do domova přebírá komunikaci s úřady sociální pracovník a vyřizuje potřebnou administrativu.

Jaká je “čekací doba”?

Evidence žadatelů v našem domově není vedena systémem pořadníku. Každou žádost posuzujeme individuálně. V tuto chvíli se doba k přijetí výrazně snížila, čekací doba u tzv. akutních žádostí je řádově v měsících.

Kdo žádosti hodnotí? 

Žádosti posuzuje sociální komise domova složená z vedení domova, sociálních a zdravotních pracovníků. Žádost, kterou obdržíme, posuzujeme z hlediska předem stanovených kritérií, kterými jsou: sociální situace žadatele, možnost zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele, zdravotní stav a soběstačnost žadatele. Sociální komise přihlíží i k aktuální kapacitě domova a k možnosti uspokojení potřeb žadatele.

Co následuje po rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žádosti?

Nejprve sdělujeme žadateli výsledek sociální komise. V případě přijetí do evidence prosíme žadatele, případně jeho kontaktní osobu, o průběžnou aktualizaci žádosti (při změně zdravotního stavu, přiznání příspěvku na péči, umístění v jiném zařízení adpod.). U akutních žádosti se pak ozýváme ve chvíli, kdy sociální komise vybere žadatele pro konání sociálního šetření, které je dalším krokem při posuzování žádosti. Pokud se jedná o žádost tzv. “do budoucna”, ozýváme se přibližně 1x ročně v rámci pravidelné aktualizace.

Jaké jsou nejčastější důvody odmítnutí žádosti?

Do evidence nemůžeme zařadit žadatele, který:

  • potřebuje stálou lékařskou péči a jehož zdravotní stav není stabilizován;
  • má akutní infekční onemocnění;
  • má akutní onkologické onemocnění;
  • žadatele v paliativní péči;
  • žadatele s tuberkulózou;
  • žadatele,který by narušoval kolektivní soužití
  • žadatele, jehož forma demence vylučuje pobyt na otevřeném oddělení
  • žadatele, který potřebuje specializovanou psychiatrickou péči
  • žadatele, který je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách.

Co si představit pod sociálním šetřením? Jak probíhá?

Sociální šetření je dalším krokem při posuzování žádosti. Jedná se o aktualizaci informací ze žádosti, jelikož už můžou některé oblasti (soběstačnost, zdravotní stav) být jinak. Nejdůležitějším bodem sociálního šetření je však ověření vůle žadatele, zda skutečně chce do naší služby nastoupit. Nejčastěji na sociální šetření jezdíme tři - sociální pracovník, vedoucí zdravotní sestra a vedoucí přímé péče. Každý z nás posuzuje žadatele v rámci své odbornosti a můžeme tak být při rozhodování o nabídnutí lůžka více objektivní. Jsme rádi, pokud se sociálního šetření účastní kromě žadatele o službu i někdo z jeho rodiny.

Jak probíhá “stěhování” klienta do domova pro seniory?

Na nástup nového klienta se velmi pečlivě připravujeme my i jeho blízcí. Setkáváme se zhruba 14 dní až týden v rámci schůzky před nástupem. Během schůzky se vzájemně představujeme, žadatel si prohlédne svůj nový pokoj a seznamuje se se svým budoucím spolubydlícím. V rámci tohoto setkání předáváme seznam věcí, co vše by si s sebou měl žadatel vzít a domlouváme průběh dne nástupu. V tento den nejprve podepisujeme potřebné smluvní podklady, následně pomáháme se zařízením pokoje a vybalením osobních věcí, postupně se chodí naši kolegové novému klientovi představit.

Co si může vzít s sebou? 

Našim novým klientům doporučujeme s sebou vzít svoje oblíbené předměty, které jim budou připomínat domova a navodí příjemnou atmosféru - například oblíbený obraz, hrnek, ale i oblíbené povlečení na postel. Podle velikosti nabídnutého pokoje pak lze domluvit i vlastní nábytek - oblíbené křeslo, komodu, skříň.

Jak probíhá nastavení péče o seniora v domově?

Mnoho informací o potřebném rozsahu péče o našeho nového klienta získáme již v rámci sociálního šetření a schůzky před nástupem. Nicméně, první týdny pobytu nového klienta vzájemně ladíme detaily péče tak, aby klient byl u nás co nejspokojenější. Ze zkušenosti víme, že tzv. adaptační proces trvá až 3 měsíce. Na nastavení péče se podílí celý multidisciplinární tým - v rámci každé odbornosti nastavujeme nejvhodnější rozsah péče.

Kdo se na péči o seniora v domově podílí?

V přímé péči s klientem spolupracují jak pečovatelé, zdravotní sestry, rehabilitační pracovník, sociální pracovník, pracovníci aktivizace, ale i psycholožka, kaplanka nebo také nutriční terapeutka. Jedná se o tzv. multidisciplinární tým, v jehož středu je klient a péče o něj z pohledů mnoha vyjmenovaných profesí.

Klára Buttová, sociální pracovnice