Je běžné, že časem bude každý z nás potřebovat více péče a pomoci při každodenních činnostech. Také můžeme pociťovat větší potřebu kontaktu s lidmi. S tím nám kromě našich blízkých mohou pomoci i sociální služby.

Formy poskytování sociálních služeb

Z mnohaleté praxe na poli poradenství i poskytování sociálních služeb se nám osvědčilo

  • dopředu si pojmenovat oblasti a činnosti, které vám dělají v běžném životě potíže a jsou důvodem, proč uvažujete o pomoci další osoby,
  • rozmyslet si dopředu, jak byste si pomoc představovali – kde, jak často i jakým způsobem,
  • řešit nejprve možnosti služeb, které přijdou za vámi domů, až pokud je nelze realizovat ani kombinovat, hledat služby ambulantní a pobytové,
  • oslovovat nejprve spádové služby podle místa vašeho trvalého bydliště, pobytové služby i v místě, které máte rádi a kde to znáte,
  • nenechat hledání pomoci na poslední chvíli. 

Sociální služby mají tři formy poskytování.

Terénní sociální služby

Jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji doma. Nejčastěji se jedná o seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří žijí doma, v bytě či domě, a v jejich životě se objevují činnosti, které jim začínají dělat potíže, a potřebují pomoc druhé osoby. Zpravidla to potom chodí tak, že pracovníci pečovatelské služby či osobní asistenti s klientem tráví určený čas nebo pomohou s činností, se kterou potřebuje dopomoci (může se jednat o nákup, úklid v domácnosti či pomoc s hygienou).

Mezi terénní sociální služby zařazujeme

Pečovatelská služba – pečovatelé dochází do domácností a ve vymezeném čase mohou pomoci s činnostmi, které seniorovi činí potíže nebo je již sám nezvládne. Nejedná se pouze o dovážku obědů, ale i obstarání nákupů, pomoc při přípravě stravy nebo běžný úklid v domácnosti. Pracovník pečovatelské služby může pomoci i s prováděním hygieny (koupáním, použitím WC) a oblékáním. Využít může klient i pomoci s vyřizováním na úřadech či doprovod při procházkách venku. Před kontaktováním pečovatelské služby je dobré zkusit vytipovat konkrétní činnosti, které seniorovi v životě dělají potíže a s jejichž vykonáváním by chtěl od pečovatelské služby pomoci.

Osobní asistence – je službou, která zajistí pomoc v domácím prostředí klienta ve sjednaném čase. Osobní asistence není sjednávána na konkrétní úkony jako pečovatelská služba, ale na čas, po který bude u seniora přítomen osobní asistent a pomůže mu s činnostmi, které bude v danou dobu vykonávat a potřebuje s nimi pomoci.

Základním rozdílem mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je, že pečovatelskou službu si klient nasmlouvá na konkrétní činnosti, se kterými potřebuje pomoci. Osobní asistenci sjednává na určitý počet hodin denně, kdy je s klientem v jeho bytě či domě osobní asistent a v tento čas pomáhá klientovi.

Ambulantní sociální služby

Cílovou skupinou těchto služeb jsou senioři či osoby se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou ohroženi nedostatkem sociálních kontaktů a nemohou nebo nechtějí zůstat po celý den sami ve svém domácím prostředí. Ambulantní služby jsou řešením i v případě, že o seniora či osobu zdravotně znevýhodněnou pečuje někdo z jeho blízkých a při péči v průběhu dne pracuje. Klient potom za ambulantními službami dochází nebo je dopravován, ale není zde ubytován. Tráví zde jen část dne, a po ukončení služby se týž den vrací zpátky domů. Klienti mají možnost setkat se s vrstevníky, popovídat si s nimi při kávě nebo se kreativně aktivizovat. 

Mezi ambulantní sociální služby řadíme

Sociální rehabilitace – je souborem takových činností, které pomohou k nácviku soběstačnosti nebo k procvičování klientových schopností. Cílem je dosažení maximální míry soběstačnosti. Užitečná může být například ergoterapie (mimo jiné pomáhá rozvíjet a cvičit činnosti v běžném životě – i tak běžné jako zapínání knoflíků, česání nebo nácvik držení tužky), trénování paměti (jako prevence zapomínání) nebo reminiscenční terapie (jako pomoc při vybavování vzpomínek).

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – jedná se například o dílny rukodělných činností (podporující jemnou i hrubou motoriku), zájmové kluby či vzdělávací kurzy. Jejich cílem je podpora aktivního života seniorů a osob se zdravotním postižením.

Centra denních služeb – vhodná služba v případě, že blízká rodina je část dne v zaměstnání a senior nechce být celý den jen doma, chce trávit čas ve společnosti svých vrstevníků. Centra denních služeb poskytují ve svých otevíracích hodinách nejen služby aktivizační (zájmové kroužky, trénování soběstačnosti), ale také po dobu přítomnosti v centru mohou klientovi zajistit stravu nebo pomohou s osobní hygienou a péčí o sebe sama. Některá centra denních služeb nabízejí i dovoz do centra a odvoz zpět do domácího prostředí seniorů. Návštěva centra denních služeb nemusí být ze strany klienta pravidelná.

Denní stacionáře – poskytnou seniorovi denní pobyt s aktivitami mezi vrstevníky, ale také odbornou pomoc například při oblékání, stravování, osobní hygieně, pokud už vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůže klient zůstat v průběhu dne sám doma. Některé denní stacionáře mohou nabídnout i dopravu do zařízení nebo odpolední odvoz zpět do klientova domácího prostředí.

Pobytové sociální služby

Pokud člověk cítí, že potřebuje péči druhé osoby ve větším časovém rozsahu, tedy celodenně, nabízejí se jako vhodné služby pobytové. Klienty pobytových sociálních služeb se stávají senioři nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, které již ani za podpory druhé osoby nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. V pobytových službách opouští klient (nejčastěji natrvalo) svůj domov a je ubytován v pobytovém zařízení, kde má zajištěnou stravu, aktivity a celodenní pomoc a péči, kterou potřebuje. 

Mezi pobytové služby patří

Domovy pro seniory – jsou dlouhodobé sociální služby, které může klient vyhledat v případě, že jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a není již možno ji dlouhodobě poskytovat v jeho domácím prostředí ani za pomoci jiných služeb, např. pečovatelské služby, osobní asistence ani jinými kombinacemi. Nejčastěji jsou obyvateli domovů pro seniory lidé, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko nebo klienti obtížně se pohybující.

Domovy se zvláštním režimem – jsou vhodné pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí či jiným jejím typem a v domácím prostředí již není možnost pomoc zajistit. Poskytování této služby je přizpůsobeno specifikům onemocnění demencí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – zde uvádím kvůli tomu, že občas nastane situace, kdy klient potřebuje dlouhodobou pobytovou sociální službu, nemůže již nadále zůstat ve svém domácím prostředí, ale ještě nedosahuje důchodového věku, a tudíž nemá nárok na umístění v domově pro seniory. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nikoliv věku, což činí hlavní rozdíl mezi nimi a domovy pro seniory.

Chráněné bydlení – může klient vyhledat v případě, kdy souhlasí s přestěhováním se z domácího prostředí do bytu poskytovaného službou chráněné bydlení. Byty chráněného bydlení poskytují na místě organizovanou pomoc, pokud člověk potřebuje pomoc druhé osoby. Dříve se jednalo o služby domů s pečovatelskou službou. Mezi služby poskytované v chráněném bydlení jsou kromě poskytování samotného ubytování a pomoci při zajištění stravy, hygieně nebo chodu domácnosti i možnost navštěvovat v místě vzdělávací akce nebo ordinaci praktického lékaře. Chráněné bydlení může mít formu skupinového (více osob bydlících v jednom bytě) i individuálního bydlení.

Sociální poradenství

Pokud hledáte rady či tipy, kam a na koho se obrátit, pokud vám dělá potíže orientovat se v sociálních službách či příspěvcích, existují služby poradenství:

Základní sociální poradenství – na tuto službu se můžete obrátit u jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb, nejčastěji přímo u jejich sociálních pracovníků. Poskytnou vám základní informace o možnostech řešení vaší nepříznivé životní situace. Informovat se můžete i na sociálních odborech úřadů – u sociálních pracovníků měst a obcí.

Odborné sociální poradenství – jedná se o tzv. poradny, které bývají úzce zaměřeny na skupinu občanů, kterým pomáhají. Existují poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením (lidé, kteří mají zdravotní omezení, ale jsou v produktivním věku), případně poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí. Pracovník odborného sociálního poradenství pomůže blíže rozebrat životní situaci a pokusí se společně s klientem nalézt odpovídající řešení.

Telefonické linky

V případě, že člověk, který zvládá život v domácím prostředí, je v jeho silách si většinu věcí obstarat sám, ale přeci jen chce mít jistotu, že když bude potřebovat, tak za ním někdo co nejrychleji přijede nebo poskytne pomoc, je možnost využít služeb telefonických linek:

Telefonická krizová pomoc – jedná se nejčastěji o služby tzv. krizových linek, kde se člověk může telefonicky informovat na možnosti řešení své nepříznivé životní situace, pokud se v ní nachází a potřebuje pomoci s jejím řešením.

Tísňová péče – je určena těm, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě, že se jim náhle zhorší zdravotní stav. Služby tísňové péče fungují nejčastěji formou sos přívěsků, tlačítek, telefonických linek nebo i kamerového systému instalovaného v domácnosti seniora. Tato služba na dálku monitoruje seniora 24 hodin 7 dní v týdnu. Nabízí i službu jako pravidelné obvolávání, kontrolu kamerového systému nebo uložení klíčů od domácnosti seniora pro případ ztráty.

Další sociální služby

Pokud zdravotní stav komplikuje některé vaše aktivity (například čtení či komunikace na úřadech nebo doktora), neváhejte využít i další služby, jako například: 

Tlumočnické služby – nabídnou služby tlumočníků v případě, že má člověk potíže s komunikací a dorozumíváním způsobených smyslovým postižením. Nejčastěji v případě nedoslýchavosti.

Průvodcovské a předčitatelské služby – může člověk vyhledat v případech, kdy potřebuje pomoc dalšího člověka při vyřizování vlastních záležitostí a pokud má potíže orientovat se v cizím prostředí nebo komunikovat s ostatními. Tato služba je často přímou součástí jiných služeb.

Je skvělé, když se rodina o svého seniora může postarat a pečovat v domácím prostředí. Může ale nastat situace, kdy by si například rádi naplánovali týdenní dovolenou, ale zároveň mají obavy, kdo se postará o jejich seniora. Zde se nabízí možnost využití služeb:

Odlehčovací služby – jsou krátkodobé pobytové služby, které můžete vyhledat v případě, že o vás v domácnosti pečuje jiná osoba a například z důvodu její dovolené se o vás nebude mít po tuto dobu kdo postarat. Odlehčovací služba vám poskytne celodenní ubytování, stravu a pomoc.

Týdenní stacionáře – jsou služby, které poskytují několikadenní pobyty v případě, že senior potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Klient může této služby využít v případě, že mu péči v domácím prostředí poskytují například blízcí, ale jsou v pracovních dnech zaměstnáni a nemohou pomoc poskytnout po celý den. Služba týdenního stacionáře poskytne po dobu několika dnů nepřetržitou pomoc druhé osoby, a to ve dne i v noci. Nejčastěji je služba poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku. Víkendy bude senior trávit ve svém domácím prostředí.

Všechny kontakty na jednotlivé služby najdete v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 

Mnoho životních situací může být na počátku řešitelných kombinacemi různých forem pomoci přímo u vás doma, přestože se to na první pohled zdá nemožné. Pomoci zorientovat se ještě lépe a provést vás možnostmi systému sociálních a zdravotních služeb, může sociální pracovník - průvodce zajištěním pomoci. Můžete se setkat i s jeho anglickým názvem case manažer. Jeho prací je podpořit vás v pojmenování pomoci, kterou hledáte, vybavit vás důležitými informacemi a pomoci vám služby najít a domluvit se s nimi na poskytování pomoci. Je připraven vás podporovat do doby, než bude potřebná pomoc funkční. 

Jaroslava Šibravová, sociální pracovnice