Finance, Aktuality

Tento článek se zaměřuje na téma „šmejdi“, tedy podnikatele, kteří k uzavření obchodů využívají různých nekalých praktik. Článek se věnuje především nejčastějším praktikám těchto nepoctivých podnikatelů, jak se jejich nátlaku bránit a v neposlední řadě jak vypovědět smlouvu, popřípadě odstoupit od smlouvy, kterou uzavřel zákazník s nepoctivým podnikatelem.

Jak se co nejlépe bránit ,,šmejdům“?

Nepoctiví prodejci

V minulosti „šmejdi“ využívali nepoctivých metod především prostřednictvím předváděcích akcí, kdy byl účastníkům slibován výlet, hostina, či jiná forma „zábavy“. Realita však byla jiná, účastníci čelili neúměrnému tlaku ze strany prodejců, vydírání, a někdy i fyzickému napadání, a to jen proto, aby byli účastníci akce donuceni koupit si předražené nepotřebné zboží nevalné kvality. Postupem času tyto akce vymizely, a to díky tlaku veřejnosti a médiím, na jejichž nátlak se přidaly i správní orgány, jako je například Česká obchodní inspekce. K vymizení předváděcích akcí přispěla i změna legislativy.

Nepoctiví podnikatelé si však opět našli cestu, jak využít nekalých praktik k vlastnímu obohacení. V současné době se jedná především o podomní prodejce a zprostředkovatele, kteří nabízejí levnější energie – elektřinu, plyn apod. Dalším případem je nabídka zboží telefonicky, kdy je smlouva uzavřena přes nahraný telefonní hovor. Produkty jsou pak zasílány již bez objednávky, cena je však rovněž většinou neúměrná kvalitě daného zboží.

Doporučení pro spotřebitele

Doporučení spotřebitelům, jak se vyvarovat nátlaku a nekalých praktik od „šmejdů“ je několik. Většina nepoctivých prodejců se zpočátku snaží chovat velmi slušně, mají na sobě dobré oblečení a působí důvěryhodně, nicméně doporučujeme podomním prodejcům vůbec neotvírat dveře, případně je slušně odmítnout. Pokud by podomní prodejce dále zvonil a jinak se snažil, aby je spotřebitel pustil domů, je možné také zavolat policii, jelikož se může jednat o protiprávní čin dotěrného obtěžování. Danému prodejci následně hrozí pokuta ve správním řízení. V případě, kdy se prodejce dostane do domu spotřebitele, bývá velmi obtížné dostat ho ven a spotřebitel může být v takovém případě vystaven neúměrnému nátlaku a jiných nekalých praktik. V krajním případě také nemusí jít o podomního prodejce, nýbrž o zloděje.

V poslední době jsou častým případem společnosti, které nechají zákazníka podepsat plnou moc, která zmocněnce (tedy daného domovního prodejce) opravňuje nejen k výpovědi či odstoupení od současné smlouvy na dodávku elektrické energie a zemního plynu, nýbrž přímo i k uzavření nové smlouvy na dodávku energií. Spotřebitel pak velice obtížně zjistí včas s kým, kdy a za jakých podmínek zmocněnec uzavřel smlouvu na dodávku energií, a dokonce ani předem nezná ceník či obchodní podmínky. Podomní prodejci se často snaží nechat podepsat konkrétní smlouvy či plné moci již při návštěvě u spotřebitele doma.

V případě nabídek činěných přes telefon je odmítnutí nabídky jednodušší, a to bez jakýchkoliv výčitek telefon položit. Rovněž je doporučeno neříkat do telefonu „ano“, a to z toho důvodu, že nepoctivý podnikatel může telefonní hovor upravit, respektive ke svému prospěchu sestříhat. Na různých webových adresách lze ověřit, zda volající patří mezi nepoctivé obtěžovatele.

Pokud je již smlouva s nepoctivým podnikatelem uzavřena, spotřebitel by si měl odpovědět na otázku, zda byla smlouva uzavřena řádně, bez nátlaku a se všemi zákonnými náležitostmi. Jestliže byla smlouva uzavřena pod nátlakem, je neplatná. Každá smlouva jde pak ukončit výpovědí, případně odstoupením od smlouvy.

Výpověď  a odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si vrátí vzájemná plnění. Obecně účinky odstoupení nastávají v momentě doručení odstoupení od smlouvy nepoctivému prodejci. Výpověď smlouvy naopak neruší smlouvu od počátku, nýbrž k nějakému datu, například uplynutím výpovědní doby. Standardně činí výpovědní doba tři měsíce počínající prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Například pokud by byla výpověď doručena 21. 6. 2020, výpovědní doba začíná plynout od 1. 7. 2020. Pokud by byla doručena až 1. 7. 2020, začíná výpovědní doba plynout až od 1. 8. 2020. Důležité je vždy zasílat výpověď či odstoupení od smlouvy s dodejkou, a to aby měl spotřebitel potvrzení, že bylo odstoupení, respektive výpověď doručena druhé straně.

Povinné údaje před uzavřením smlouvy

V případě uzavírání smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem existuje několik informací, které je podnikatel povinen před uzavřením smlouvy či učiněním závazné nabídky uvést. Podnikatel je povinen uvést například:

 • svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 • cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
 • náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
 • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

Zakázaná ujednání

V občanském zákoníku jsou uvedená ujednání, která se ve vztahu ke spotřebiteli zakazují, nesmí být tedy uvedeny ve smlouvě a pokud jsou, jsou neplatná a nepřihlíží se k nim. Ta nejzásadnější jsou ujednání, která:

 • vylučují nebo omezují práva z vadného plnění (vadné plnění znamená, že zboží služba má vady) nebo na náhradu újmy,
 • umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí,
 • zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli,
 • zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby,
 • zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
 • dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran,
 • odkládají určení ceny až na dobu plnění,
 • umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
 • zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele.

Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele

Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele jsou smlouvy, které jsou uzavřeny přes telefon, případně na ulici či kdekoli jinde, kde podnikatel nemá svoji provozovnu. V těchto případech je podnikatel povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy sdělit:

 • náklady spojené s telefonním hovorem, pokud se liší od základní sazby,
 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
 • v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat – typickým příkladem je smlouva uzavřená přes telefon, na jejímž základě jsou následně posílány každý měsíc nějaké produkty a spotřebitel měsíčně za dané produkty platí,
 • v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění (tedy kupříkladu podnikatel měsíčně posílá nějaké produkty) musí podnikatel sdělit údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná – stručně řečeno, podnikatel musí sdělit, kolik daná služba či zboží bude stát,
 • dále v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
 • zároveň musí podnikatel sdělit, že lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy,
 • v případě odstoupení od smlouvy musí být spotřebitel dopředu informován, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží,
 • pokud se jedná o smlouvu, na jejímž základě jsou poskytovány služby (dodávky energií, plynu), musí podnikatel v případě odstoupení sdělit případnou povinnost uhradit poměrnou část ceny, jestliže plnění služeb plnění již začalo – zde se jedná zejména o smlouvy na dodávku elektřiny, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy, hradí služby za dobu, co byly dodávány,
 • podnikatel musí též informovat o možnosti, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů (ČOI) a komu se stížnost podává.

Další povinnosti podnikatele

Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, které spotřebitel ponese, není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění nebo náklady podnikateli hradit.

Co se týká obsahu smlouvy, smlouva musí obsahovat i údaje, které byly sděleny před jejím uzavřením. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Podnikatel je povinen vydat spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, může podnikatel začít dodávat služby až poté, co uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy může začít pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné písemně.

Odstoupení od smlouvy

Obecně má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, tak ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu se zákonným ustanovením, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Občas je možné od smlouvy odstoupit prostřednictví formuláře, který má podnikatel na svých internetových stránkách. Pokud nemá podnikatel na svých stránkách daný formulář, stačí, aby spotřebitel ve lhůtě pro odstoupení odeslal podnikateli oznámení, že odstupuje od smlouvy. Je důležité smlouvu dostatečným způsobem specifikovat – například: smlouva č. 1234 ze dne 1. 6. 2020.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí podnikateli vrátit obdržené zboží nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud byla spotřebiteli poskytnuta služba, nevrací nic ani jedna strana. Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených zákonem, pokud o nákladech předem dostatečně spotřebitele informoval.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, je podnikatel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Podnikatel je také povinen spotřebiteli uhradit náklady spojené s vrácením zboží, jestliže ho předem neupozornil, že tyto náklady ponese spotřebitel sám. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel vrátí jeho zboží nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli celou kupní cenu v případě odstoupení od smlouvy, nemůže tvrdit, že zboží je použito a že vrátí pouze část kupní ceny. Ke snížení kupní ceny má podnikatel právo pouze, pokud spotřebitel zboží používal jinak, než k čemu je určeno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné písemné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, musí spotřebitel uhradit podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li však sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí podnikateli pouze poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Podnikatel je dále na své náklady povinen převzít od spotřebitele zboží v jeho domácnosti, jestliže odstoupil od smlouvy, která byla uzavřena mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje ohledně odstoupení od smlouvy, podmínkách, lhůtách a postupech pro odstoupení, nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv o to spotřebitel výslovně nežádal.

Nemožnost odstoupení od smlouvy

Spotřebitel v některých případech nemá možnost odstoupit od smlouvy, v takovém případě však musí být o této nemožnosti předem informován. Jedná se o případy týkající se:

 • poskytování služeb, jestliže byly tyto služby splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávky alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele,
 • dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • dodávky novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravy, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodávky digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Neobjednané plnění

Jedná se o případy, kdy podnikatel dodá zboží bez objednávky. Ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na něj jako na poctivého držitele. To znamená, že spotřebitel na své náklady nemusí nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Odstoupení od smlouvy dle energetického zákona

V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Toto zákonné ustanovení však neplatí v případě zprostředkovatele aukcí energií. Zákazník pořád může odstoupit od smlouvy s dodavatelem do patnáctého dne bez sankce, avšak sankce je upravena smluvně ve smlouvě se zprostředkovatelem, ne s dodavatelem energie. To znamená, že si sankci bude účtovat právě zprostředkovatel.

Desatero obrany před šmejdy v energetice

Energetický regulační úřad vydal v roce 2018 „Desatero obrany před šmejdy v energetice“:

 1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ.
 2. Vždy se ptejte, zda se bavíte se přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
 3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
 4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
 5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajůBěhem telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.
 6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
 7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
 8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
 9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce. Pokud nevíte, kdo je kdo, nevadí. Obraťte se na jeden z úřadů, podnět si předají.
 10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Na konec článku nezbývá než poradit velikou obezřetnost a pozornost před uzavíráním smluv s nepoctivými prodejci. „Šmejdi“ využívají různé praktiky k tomu, aby spotřebitele přesvědčili, a nebojí se používat ani agresivitu či násilí.

David Novotný, Rödl & Partner advokáti, v.o.s.