Finance, Aktuality

V předešlém článku jsme se zaměřili na dluhové pasti a následné exekuce. Říkali jsme si, že nejlepší je, si žádné peníze nepůjčovat. V životě ovšem může dojít k situacím, kdy si půjčit potřebujeme. Časem může dojít k tomu, že první půjčku nebudete moci splatit a na zaplacení první půjčky si vezmete půjčku další. Nebo se vám představa mít věci hned, tak zalíbí, že si půjčíte nejen na bydlení či nové auto, ale i na dovolenou, nový kávovar nebo telefon. Před tímto jednáním jsme Vás minule varovali a naše varování opakujeme. Pokud už si půjčujete, půjčujte si jen na nezbytně důležité věci, s rozmyslem a u bankovních společností.

Insolvence a oddlužení

Riziko, že nebudete moci v budoucnu splácet, tu je vždy. Někteří přecení své možnosti již na začátku, když si půjčky berou. U některých k nemožnosti splácet dojde v důsledku snížení příjmů např. výpovědí z práce, dlouhodobou nemocí apod.

Dnes si budeme povídat o insolvenčním řízení, zejména pak o oddluženích. Oddlužení je pro lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti a vrší se na ně jedna exekuce za druhou. Oddlužení je v takovém případě tzv. světélkem na konci tunelu. Výsledkem insolvenčního řízení ve formě oddlužení je totiž, po splnění zákonných podmínek, prominutí, až na výjimky, všech dluhů, které dlužník má. Dlužník poté může začít nový život bez dluhů.  

Jaké podmínky je nutné splnit? 

Podrobně si teď probereme, jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo být zahájeno insolvenční řízení, jaké má formy a jak probíhá. Výsledkem pak je výše zmíněné oddlužení dlužníka.

Insolvenční řízení může být zahájeno pouze v případě, že máte alespoň dva věřitele, tedy osoby kterým dlužíte. Těmto věřitelům jste nezaplatili už déle jak 30 dní po splatnosti, neboli termínu k zaplacení, a dále již nemůžete věřitelům své dluhy platit, aniž byste jednoho věřitele zvýhodňovali před druhým. V takovém případě jste slovy Insolvenčního zákona v úpadku.

Jak z tohoto úpadku ven?

Zákon nám nabízí tři způsoby řešení úpadku, a to oddlužení, konkurz a reorganizaci. My se zaměříme na formu oddlužení, protože ta se vás může týkat.

Konkurz a reorganizace se týkají zejména právnických osob, ale i živnostníků, pracujících jako tzv. OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), pokud jim vnikly dluhy v souvislosti i s jejich podnikáním. Nevýhodou konkursu v případě OSVČ je, že skončením konkurzu jejich dluhy „nezanikají“ jako v oddlužení, ale jejich neuhrazenou část je dlužník dále nucen splácet a obnoví se i dřívější exekuce, které byly proti dlužníku vedeny. Dlužník si tak pouze po dobu konkurzu „odpočine“ od exekucí, ale skončením konkurzu mu naskočí nanovo. Novelizacemi Insolvenčního zákona však došlo k tomu, že i OSVČ nyní mohou po skončení konkurzu požádat o oddlužení. Jednou z podmínek je i to, že konkurz byl zrušen, protože majetek dlužníka je zcela nepostačující, tedy že dlužník nemá žádný majetek, který by bylo možné prodat, aby byli věřitelé v plné výši uspokojeni. Takže aktuálně i fyzické osoby, které mají dluhy z podnikání a již si prošli konkurzem, mohou o oddlužení požádat.

Co je tedy potřeba udělat, aby vám bylo oddlužení schváleno?

Kromě toho, že jste v úpadku, jak bylo zmíněno dříve, musíte k příslušnému Krajskému soudu, v Praze Městskému, podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení (dále jen „návrh“). Aby byl návrh sepsán správně, je nutné požádat o sepsání odborníka. Sami si, pokud nemáte dostatečné vzdělání, návrh sepsat nemůžete. O sepsání můžete požádat například advokáty nebo insolvenční správce. Existují, ale i osoby akreditované u Ministerstva spravedlnosti. Odměna za sepsání návrhu byla zákonem určena přesně. Nezřídka totiž docházelo k tomu, že si různí zprostředkovatelé právních služeb, často bez odpovídajícího vzdělání účtovali nemalé částky. Odměna za sepsání návrhu tedy nyní činí 4.000,- Kč bez DPH. V případě, že chtějí sepsat návrh manželé za oba dva, činí odměna 6.000,- Kč bez DPH. Odměnu ovšem dlužník neplatí hned osobě, která mu návrh sepsala. Osoba, která návrh sepsala, třeba onen advokát, si tuto svou odměnu přihlásí do insolvenčního řízení a až v rámci insolvenčního řízení mu bude odměna, sic přednostně, uhrazena. Odměnu tedy dostane, ale až později.

Co musí insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení obsahovat?

Kromě běžné identifikace dlužníka, tedy uvedení jeho jména, příjmení, data narození a bydliště, je potřebné zejména uvést skutečnosti, které dokládají, že jste v úpadku. Tedy, že máte alespoň 2 dluhy u alespoň 2 věřitelů. Důrazně vám doporučujeme uvést v návrhu všechny věřitele a všechny dluhy, a to i přesto, že s některými nesouhlasíte a popíráte je. V případě, že některé dluhy zatajíte, nemusí vám být návrh schválen, vzhledem k nepoctivému záměru a zatajení dluhů.

Dále musíte doložit váš příjem za posledních 12 měsíců a deklarovat jaký příjem očekáváte v následujících 12 měsících. Tedy jaký máte příjem např. ze zaměstnání nebo jaký je váš důchod. Z toho pak vypočtete, kolik budete moct v průběhu oddlužení svým věřitelům zaplatit.

Potřeba bude i seznam všeho co vlastníte, tedy movitého (televize, počítač, automobil) i nemovitého majetku (domy, chaty, pole). 

Poté si musíte vybrat jeden ze způsobů oddlužení. Buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo zpeněžením majetkové podstaty.

Poslední, co je třeba k návrhu připojit je čestné prohlášení o tom, že jste byl poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení. Zejména jde o povinnost nezatajovat žádné byť mimořádné nebo jednorázové příjmy (dědictví, dary, výhry) a nebrat si další půjčky. Máte povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, tedy například v případě, že jste nezaměstnaný, máte povinnost si najít práci.

Plnění splátkové kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Před chvíli jsme si řekli, že si musíte vybrat jeden ze dvou způsobu oddlužení. Teď si tyto dva způsoby podrobněji rozebereme.

První a asi nejčastější způsob je plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V tomto případě po určitou dobu, jejíž délku si řekneme za chvíli, platit pravidelné měsíční splátky a zároveň Vám bude prodán nadstandartní majetek.

Výše měsíčních splátek bude vycházet z výše vašich příjmů. Zákonem je stanovena minimální měsíční splátka, která počítá s úhradou odměny a náhradou hotových nákladů insolvenčního správce, v případě dlužníka jednotlivce to je 1.089,- Kč včetně DPH v případě manželů pak 1 633,50 Kč. Minimálně stejná částka pak musí připadnout na přímou splátku pro věřitele. Tedy minimální měsíční splátka z vašeho příjmu musí činit alespoň 2.178,- Kč, případně pokud jde o manžele 3 267,- Kč.

Stejně jako tomu bylo v exekuci, existuje i v insolvenci nezabavitelné minimum, které vám musí zůstat na živobytí. I výše částek je stejná. Od ledna 2021 činí nezabavitelné minimum pro jednotlivce 7.873,- Kč, v případě manželů se částka zvýší o 2.624,- Kč.

Z toho, co jsme si teď řekli, nám plyne, že abychom jako jednotlivec na plnění oddlužení splátkovým kalendářem dosáhli, musí náš čistý příjem činit zhruba alespoň 10.500,- Kč měsíčně. V případě, že takového příjmu nedosahujete, je tu možnost sjednat například darovací smlouvu, na základě které Vám někdo z blízkých bude měsíčně na plnění splátky přispívat, abyste se do cíleného minimálního příjmu vešli.

Jak dlouho budete své dluhy splácet?

To záleží v první řadě na výši vašich příjmů. Můžete zaplatit klidně i 100 % pohledávek. Výhodou insolvenčního řízení totiž je, že se výše pohledávek zastropuje ke dni prohlášení úpadku a vám již nenarůstá žádné příslušenství pohledávky, tedy zejména žádné úroky z prodlení či smluvní pokuty. Víte tedy naprosto přesně, kolik vaše dluhy činí. Nejkratší možná doba splácení upravená zákonem jsou 3 roky, za předpokladu, že zaplatíte věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek. Běžná doba splácení je ovšem 5 let. Během těchto pěti let byste se měli pokusit uhradit svým věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. V případě, že se vám to povede, má se za to že jste vynaložili veškeré úsilí ke splacení svých dluhů. Nicméně je potřeba zdůraznit, že zákon nyní nevyžaduje ani splacení oněch 30% dluhů. Když plníte minimální měsíční splátku, jak jsme si uvedli výše, a vynaložili jste veškeré úsilí, které po vás bylo možno spravedlivě požadovat, abyste zaplatil pohledávky věřitelů, stačí Vám uhradit i méně než 30% pohledávek věřitelů.

Tyto tři možnosti resp. délky splácení byli posledním novelami Insolvenčního zákona rozšířeny ještě o dvě možnosti. První se týká dlužníků pobírajících starobní důchod a dlužníků invalidních ve II. nebo III. stupni. Je zřejmé, že tyto osoby mají velmi ztížené možnosti jakkoli navyšovat svoje příjmy např. brigádami apod. Oddlužení důchodců tak bude splněno již po 3 letech a to bez ohledu na to, v jaké výši budou věřitelé uspokojeni. Druhá nová možnost, kterou zmiňuji jen na okraj, se týká tzv. dětských dluhů. Jde o případy, kdy došlo ke vzniku alespoň 2/3 dluhů před dosažením 18-ti let věku dlužníka. I v těchto případech bude, za splnění dalších zákonných povinnosti, oddlužení splněno po 3 letech od schválení návrhu.

Jak jsme si již řekli, oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, obsahuje dvě části. Jednou je plnění splátkového kalendáře měsíčními splátkami, tak jak jsme si uvedli před chvílí. Druhou částí je zpeněžení majetkové podstaty. Jak jsme naznačili dříve, půjde o prodej majetku dlužníka, ale nikoli o prodej všech jeho věcí. Zakázán je prodej obvyklého vybavení domácnosti. Takže sporák, lednička nebo pračka vám zůstanou. Ovšem mikrovlnka, sušička nebo třeba designová americká lednička vyšší hodnoty, bude insolvenčním správcem prodána. Toto nadstandartní vybavení domácnosti může insolvenční správce prodat pokud cena zjevně přesahuje cenu obvyklého vybavení dlužníkovi domácnosti. Vždy, ale bude záležet na insolvenčním správci, které konkrétní věci ke zpeněžení určí. Zejména bude vycházet z toho, jestli prodejní cena věci bude v dostatečné výši, aby z jejího prodeje mohl uhradit nejen náklady na prodej a svou odměnu, ale také poslat peníze věřitelům.

I v rámci tohoto způsobu plnění oddlužení můžete přijít o dům nebo byt, a to i v případě, že nejde o nemovitost, která je zajištěna zástavním právem, viz dále. Nemovitost musí být ve vlastnictví dlužníka. Pokud se ale jedná o tzv. chráněné obydlí, jehož hodnota nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v nařízení vlády, nemusíte nemovitost vydat ke zpeněžení. Jedná se o velmi složité výpočty, kdy k stanovení této hodnoty bývá většinou vypracováván znalecký posudek.

Zpeněžení majetkové podstaty dlužníka

Druhým způsobem je zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. V tomto případě je veškerý majetek dlužníka, tedy movitý i nemovitý, zpeněžen.  V tomto případě dojde ke zpeněžení jakékoli nemovitosti. S pojmem chráněného obydlí se v tomto způsobu plnění oddlužení nepočítá. Ke zpeněžení dochází většinou ve veřejné dražbě, ale insolvenční správce se může rozhodnout i pro prodej mimo dražbu, a prodej věcí například inzerovat na internetu. Peníze, které prodejem věcí neboli jejich zpeněžením, insolvenční správce získá, si insolvenční správce odečte svou odměnu a náhradu hotových výdajů. Odměna insolvenčního správce činí minimálně 45.000,- Kč a vychází z hodnoty zpeněženého majetku dlužníka. Zbytek peněz pak rozdělí mezi nezajištěné věřitele.

Jakým způsobem bude oddlužení provedeno, rozhodují nezajištění věřitelé. Ti nejsou vázáni přáním dlužníka uvedeným v návrhu. Věřitelé jednají vždy ve svém zájmu a jde jim zejména o co nejvyšší uspokojení jejich pohledávek. Je tedy možné, že v případě, že by pro ně bylo výhodnější oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (kde se nepočítá např. s chráněným obydlím), mohou se rozhodnout pro tento způsob. Pokud nerozhodnou nezajištění věřitelé, rozhodne soud, že způsobem oddlužení bude plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Když zde mluvíme o nezajištěných věřitelích, bylo by dobré zmínit, kdo jsou naopak věřitelé zajištění. Jsou to věřitelé, kteří si zaplacení své pohledávku vlastně „pojistili“ neboli zajistili. Typickým příkladem jsou banky, které půjčují na bydlení s tím, že kupovanou nemovitost zastaví ve svůj prospěch. Tedy půjčí vám na koupi domu nebo bytu a v případě, že nebudete řádně a včas splácet, dům prodají a z prodeje uspokojí svoji pohledávku. Pokud dojde na insolvenční řízení, věřitel svou pohledávku označí za zajištěnou a je uspokojován z prodeje oné zástavy, tedy například onoho domu nebo bytu. Insolvenční správce při zpeněžování musí postupovat vždy podle pokynů zajištěného věřitele.

Jak oddlužení probíhá? 

Řekli jsme si, jaké podmínky musí být splněny pro schválení oddlužení a jaké dva základní způsoby plnění oddlužení existují. Teď bychom si měli popsat, jak samotné oddlužení vlastně probíhá. A to od začátku až do, pro dlužníky, vytouženého konce. Zaměříme se na nejčastější způsob oddlužení a to tedy oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Na začátku bude vaše rozhodnutí a odhodlání své dluhy řešit a to i přes to, že po několik let budete muset žít skromnějším životem. Obstaráte si veškeré podklady o vašich dluzích, vašich příjmech a majetku a vyrazíte například za advokátem, aby vám pomohl sepsat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh zašlete na příslušný soud podle místa vašeho trvalého bydliště. Veškeré záležitosti, týkající se vašeho insolvenčního řízení naleznete na internetu na stránce www.justice.cz. Zde si váš případ vyhledáte podle zadání jména a příjmení. Nicméně, veškeré pro insolvenční řízení důležité písemnosti vám budou doručovány poštou na adresu trvalého bydliště, nebo na adresu, kterou si jako doručovací zvolíte.

Soud pak zhruba do 14 dní rozhodne ve formě Usnesení o vašem úpadku spojeném s povolením oddlužení a ustanoví vám insolvenčního správce ze seznamu, který si soud vede. V tomto usnesení také vyzve věřitele, aby ve lhůtě 2 měsíců přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky, které vůči vám uplatňují. Po ustanovení insolvenčního správce budete komunikovat zejména s ním, pokud vás k doložení nějakých skutečností nevyzve přímo soud.

Insolvenční správce si vás pozve k sobě do kanceláře a podrobně s vámi probere přihlášené pohledávky. Vy se k nim vyjádříte. Zejména uvedete, zda je uznáváte nebo s nimi nesouhlasíte, tedy je popíráte. V takovém případě, bude nutné, aby soud pohledávku prověřil na základě tzv. incidenční žaloby podanou ze strany věřitele, kterému byla pohledávka popřena. Na základě této schůzky insolvenční správce vypracuje a soudu předloží zprávy o přezkumu a pro oddlužení. Věřitelé po zveřejnění těchto zpráv dostanou lhůtu 7mi dnů, aby podali případné námitky.

Insolvenční správce by vás také měl navštívit ve vašem bydlišti, na základě předem domluvené prohlídky. Účelem této návštěvy je zjistit, zda nemáte nadstandartní vybavení domácnosti, které by byl insolvenční správce povinen prodat. Insolvenční správce vychází zejména ze soupisu majetku, který dlužník připojil k insolvenčnímu návrhu a návrhu na povolení oddlužení, jeho povinností, je ale tyto skutečnosti prověřit. V případě zatajení cennějšího majetku, může insolvenční správce dojít k tomu, že je vaším návrhem sledován nepoctivý záměr a navrhnout soudu, aby vám oddlužení neschválil.

Někteří insolvenční správci, tyto dvě schůzky spojí. Nezvou si tedy dlužníky k sobě do kanceláře, ale zajedou za dlužníkem a vše zkontrolují a s dlužníkem proberou najednou.

Insolvenční správce vás kromě času společných schůzek bude informovat i o čísle bankovního účtu, na které budete insolvenčnímu správci platit zálohu na jeho odměnu a na hotové výdaje, ve výši, kterou jsme si řekli již dříve. Tyto platby budete provádět sami do doby, než vám soud, opět ve formě usnesení, oddlužení schválí. To může trvat klidně i půl roku.

Poté co soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, část vašeho příjmu, odpovídající měsíční splátce, zasílá na účet insolvenčnímu správci přímo ten, kdo vám váš příjem vyplácí.

V případě důchodu vám splátky strhává Česká správa sociálního zabezpečení. Nezabavitelné minimum pošle např. na váš bankovní účet a zbytek vyplatí insolvenčnímu správci na speciální bankovní účet, který insolvenční správce pro každého dlužníka vždy zřídí. V případě, že byste měli příjmy ze zaměstnání, strhávat vám bude měsíční splátku zaměstnavatel.

Insolvenční správce pak částku měsíční splátky (po odečtení své odměny a úhrady hotových výdajů) rozdělí podle poměru výše pohledávek jednotlivým věřitelům, na účty, které sdělili při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. Tak bude činit každý měsíc. V případě například dlužníka starobního důchodce, tak bude činit 3 roky, jak jsme si již dříve řekli.

Po celou dobu oddlužení, musí dlužník plnit povinnosti, které jsme si již dříve uvedli. Navíc musí dlužník informovat soud a insolvenčního správce o změně údajů, zejména o bydlišti a zaměstnavateli. Dále musí dlužník 2x ročně předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců – musíte tedy zaslat např. své výplatní pásky apod. Insolvenční správce pak jedenkrát ročně předkládá insolvenčnímu soudu zprávu o plnění oddlužení. V té zhodnotí, jak dlužník plní své povinnosti a případně upozorní na jejich neplnění.

Jak probíhá ukončení řízení o oddlužení?

Poslední co bychom si měli říct je, jak takové oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty skončí. My jsme si to vlastně řekli už v úvodu. Cílem všech dlužníků, kteří do oddlužení jdou je zbavit se veškerých dluhů. Po několika letech, kdy řádně a včas plní dlužník své povinnosti v rámci oddlužení, k tomu opravdu dojde, a to na základě rozhodnutí soudu. Insolvenční správce podá v případu dlužníka starobního důchodce po 3 letech soudu zprávu o splnění oddlužení a  insolvenční soud následně vydá usnesení, kterým osvobodí dlužníka od placení pohledávek v dosud neuspokojené výši. Pro úplnost je nutné dodat, že se jedná o většinu dlužníkových dluhů, nicméně to nemusí být všechny. Zákon stanoví výjimky, a některé pohledávky nezaniknou. Například jsou to peněžité tresty, uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin spáchaný dlužníkem nebo pohledávky na výživném.

David Novotný, Rödl & Partner advokáti, v.o.s.