Když se řekne case management

Aktuality

Přinášíme vám rozhovor s Mgr. Katarínou Sedlárovou, PhD., specialistkou pro přípravu vzdělávacího programu v projektu Centrum pro důstojné stárnutí Sue Ryder.

Když se řekne case management

Co pojem case management znamená a jak se k nám vlastně dostal?  

V ČR žije v současné době cca 230 tisíc seniorů (65+), kteří jsou příjemci příspěvku na péči, tedy lidé v různé míře odkázaní na pomoc druhé osoby. Meziročně těchto lidí přibývá, mj. v souvislosti se stárnutím populace. Podle studií a odhadů je do péče o blízké (tzv. neformální péče) zapojeno v současné době cca 250 až 300 tisíc osob, převážně členů rodin. Neb je tato péče neplacená je společenský a ekonomický přínos pro systém sociálního zabezpečení nezpochybnitelný.

Do péče jsou významně zapojeni členové tzv. sendvičové generace - lidé v plném pracovním zapojení, obvykle pečující o vlastní potomky (školou povinné) a současně zapojení do intenzivní péče o vlastní rodiče, příp. rodiče partnera/partnerky. Sociální a zdravotní systém nabízí řadu nástrojů (služeb, programů, finančních dávek apod.), které pomáhají situaci řešit.  Překážkou při hledání účinného řešení jsou však často chybějící informace, zkušenosti, postoje jednotlivců k citlivým či tabuizovaným tématům.   

Pojmy case management a case manager k nám přicházejí z anglo-amerického prostředí, kde je již dlouhou dobu zveden koncept integrované péče, ve které case management přispívá k efektivnímu využívání zdrojů při kvalitní péči o klienta.  

V českém prostředí se ve spojitosti s case managementem zpravidla setkáváme hned s několika pojmy jako jsou koordinátor případu, koordinátor pomoci či podpory nebo koordinátor v case managementu. Všechny názvy odkazují k člověku, který koordinuje, podporuje a vede proces zajištění pomoci tak, aby tyto různé formy pomoci propojil a vyřešil společně s klientem jeho obtížnou životní situaci.  

V zahraničí taková služba existuje, a to jak služba zajišťovaná veřejnou správou, tak služba soukromá na komerční bázi. Case manager je průvodce bludištěm sociálního a zdravotního systému. Pomáhá zbavit se stresu z nejistoty, neznáma, pomáhá naplánovat vhodnou posloupnost kroků, které jsou jasné, srozumitelné a reálné.    

Case management je ideální metodou k řešení nepříznivých životních situací jedinců s vícečetnými problémy. Je pro něj typické, že do procesu řešení je zapojeno více subjektů, které tvoří tzv. síť pomoci, přičemž klient vždy stojí v jejím centru (na prvním místě). Důraz je kladen také na hospodárnost celého procesu, a to z pohledu klienta i systému.   

Kdo je case manager a jaká je jeho role?   

Nachází-li se člověk v situaci, kdy jej tíží špatný zdravotní stav, je nutné nahlížet jeho život i ve všech dalších klíčových oblastech – duševní, sociální, ekonomické i duchovní. Úkolem case managera je hledání cest funkční spolupráce zdravotnických a sociálních služeb, což mnoho odborníků považuje za nezbytné pro udržení seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí.  

Jedná se o odborníka, který dokáže na míru poskládat odpovídající podporu, a to nejen seniorovi, ale také jeho rodině. Zároveň doprovází složitou sítí pomoci – od sociálních služeb, přes zdravotní péči, bydlení, až po právní a dluhové poradenství.  

Case manager je vlastně takový průvodce, který klientům pomáhá identifikovat a formulovat potřeby a přání. Propojí vhodné odborníky a společně usilují o lepší kvalitu života klienta – nejlépe v jeho přirozeném domácím prostředí.  

Jak takový způsob práce s cílovou skupinou seniorů vypadá?  

Case management jako metoda (sociální) práce je široce uplatnitelný u celé šíře cílových skupin. Jedná se o univerzální přístup k vedení případu. V našem případě se zaměřujeme na jeho aplikaci v oblasti péče o seniory. Z toho důvodu se nyní budeme blíže věnovat dvěma cílovým skupinám, které jsou předmětem našeho zájmu. Jedná se o seniory a osoby, které jsou péčí o seniora dotčeny.  

Existuje několik důležitých fází, kterými case manager společně s klientem prochází:  

Vyhledávání/oslovení klientů

Case manager musí systematicky informovat v komunitě (občanům, poskytovatelům pomoci, orgánům státní správy) o činnostech, které komunitě přináší a poskytuje. Cesty informování komunity o pozici case managera v komunitě vedou přes předávání informací při setkávání s poskytovateli pomoci, orgány státní správy, v oblastních novinách, na webových stránkách (vlastních i s case managerem spolupracujících).

Zhodnocení/Assesment

Hodnocení je neustálý a nepřetržitý proces, který probíhá u všech interakcí mezi klientem a case managerem v průběhu celé spolupráce. Během fáze hodnocení se case manager snaží lépe klientovi porozumět a odhalit mechanismy životní a rodinné dynamiky. 

Plánování

Case manažeři plánují způsoby podpory a intervence nezbytné pro uspokojení potřeb klienta. Musí zahrnout klienta a rodinu do rozhodování a respektovat klientovy cíle jako nedílnou součást plánu. Do plánu musí umět zahrnout alternativy reagující na náhlé změny a reakce klienta (rodiny, zapojených subjektů) vedoucí ke komplikacím. 

Implementace a koordinace

Implementace a koordinace zahrnuje sestavení plánu, stanovení jeho cílů a rozhodování o tom, co je třeba udělat, aby byl s klientem vytvořen životaschopný a realistický plán. V rámci implementace plánu pomoci a koordinace jednotlivých kroků je podstatné, aby se case manager dobře ujal vedení případu, třídil informace a úspěšně je komunikoval s ostatními zapojenými v síti pomoci a dokázal pružně reagovat na změny, které s sebou proces sjednávání pomoci přináší.

Hodnocení

Posledním krokem v procesu case managementu je měření reakcí klienta na vytvořený plán podpory. Case manager má být schopen nadhledu, měl by umět poodstoupit a evaluovat celý proces spolupráce na případu klienta. Potřebné je kritické myšlení i ekonomické uvažování. 

Kde se můžeme s case managementem setkat u nás v ČR?  

Case management není u náš v ČR zatím zakotven, a tudíž ani sjednocen. S týmem Centra pro důstojné stárnutí mapujeme místa, kde se touto metodou pracuje, navazujeme spolupráci s různými organizacemi či úřady a sbíráme informace.   

Jakým aktivitám se ve směru ke case managementu věnuje Centrum pro důstojné stárnutí Sue Ryder?   

V této chvíli dokončujeme publikaci Průvodce pro case managery. Jedná se o knihu, která zahrnuje celé téma case managementu, všechny naše poznatky, ale také nasbírané zkušenosti ze zahraničí, které se dají aplikovat na české prostředí.  

Zároveň také připravujeme a testujeme komplexní vzdělávací program v case managementu, který se zaměřuje na rozvoj kompetencí účastníků v oblasti case managementu a je rozdělen na dvě hlavní částí – vzdělávací moduly a praxe. Je kombinací přednáškové činnosti s diskusemi, řízenou reflexí účastníků, je praktický a nácvikově orientovaný.    

Katarína Sedlárová, specialista pro přípravu vzdělávacího programu v case managementu

Poradna

Máte otázky na téma stáří? V naší poradně najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky týkající se stáří, a pokud nenajdete to, co hledáte, neváhejte nám svůj dotaz napsat.

Obsah poradny pravidelně aktualizujeme a doplňujeme o důležitá témata.

Témata

Potřebujete s něčím poradit?

Zavolat

Svůj dotaz do poradny můžete také poslat pomocí formuláře, nebo nám zavolat v uvedené hodiny poradenské linky.

Zaregistrujte se a získejte více

  • Komentáře a sdílení vašich zkušeností.
  • Materiály a dokumenty ke stažení.
  • Přístup do dalších částí webu.
  • Pravidelný zpravodaj naší poradny.