Vzdělávací program: Case management jako nástroj podpory seniorů

Vzdělávání
Místo: Praha Organizátor: Sue Ryder
Vzdělávací program: Case management jako nástroj podpory seniorů

Anotace

Komplexní vzdělávací program v case managementu představuje jedinečně koncipovaný ucelený systém dlouhodobého vzdělávání, který se zaměřuje na základní, pokročilé a aplikační poznatky o metodě CM a jejím praktickém využití především při práci se seniory.

Vzdělávací program je kombinací přednáškové činnosti s diskusemi, řízenou reflexí účastníků, je praktický a nácvikově orientovaný. CM zlepšuje kvalitu života jak seniorů tak rodinných pečujících, oddaluje dobu institucionalizace a vede k lepšímu využití zdrojů celkově. Case manager zvyšuje efektivitu celého případu s ohledem na hodnoty a potřeby klienta a jeho blízkého okolí při hospodárném využívání zdrojů pomoci a podpory.

Účastníci získají teoretické a praktické dovednosti v oblasti CM, orientují se v pojmech a jsou schopni CM systémově uchopit a argumentovat jeho přínosy, rozpoznat důležité problémy, z nich vyplývající úkoly a možnosti řešení, umět pružně reagovat na momentální potřeby klienta, pečujícího i své vlastní potřeby. Zároveň znají obsah pozice case managera a jeho klíčové charakteristiky s ohledem na jejich praxi. Účastníci pochopí vztah mezi CM a systémy sociální ochrany, získají informace o legislativě důležité pro výkon CM, dále získají informace o budování sítí v CM a jednotlivých fázích, jež jsou pro CM charakteristické.

Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe.

O kurzu

Tematické oblasti

*Termíny jednotlivých modulů se mohou měnit. Všechny přednášky na sebe navazují a konají se prezenčně.

1. Case management a osoba case managera

 • 20. - 21. 4. 2023
 • 16 výukových hodin
 • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. Katarína Sedlárová PhD., Mgr. Lenka Josková
 • Anotace: Vzdělávací program seznamuje účastníky s konceptem case managementu a osobou case managera. Postupně se věnuje klíčové terminologii a možnostem přístupu ke case managementu vzhledem k podmínkám. Dále seznamuje účastníky s principy, hodnotami, cíli a funkcemi CM. Ve druhé části se věnuje kompetenčnímu profilu case managera. Tento vzdělávací program je kombinací přednáškové činnosti s diskusemi a řízenou reflexí účastníků. Po absolvování se účastníci orientují v pojmech a jsou schopni case management systémově uchopit a argumentovat jeho přínosy. Zároveň znají obsah pozice case managera a jeho klíčové charakteristiky s ohledem na jejich praxi.

2. Souvislosti case managementu v systémech sociální ochrany v ČR a základy práva pro case managery

 • 19. - 20. 5. 2023
 • 16 výukových hodin
 • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Ing. Mgr. Matěj Lejsal, Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová
 • Anotace: Kurz se zabývá problematikou začlenění case managementu do struktur sociální ochrany, zdravotnictví a veřejné správy. Podrobněji rozebírá úlohy case managera v systému. Seznamuje účastníky s právem v praxi sociálních služeb. Postupuje od potřebné základní orientace v systému práva k tzv. sociálně – právnímu minimu. Věnuje se definici práva samotného jako systému, aplikaci lidských práv v oblasti sociální práce a zásadám sociálně – právního poradenství. Blíže seznamuje účastníky s právním rámcem poskytování sociálních služeb a poskytování dávek v České republice. Dává prostor problematice omezení svéprávnosti a nástrojům, které mohou samotnému omezení předcházet. Zároveň se věnuje problematice tzv. dříve vysloveného přání. Cílem celého kurzu je poskytnout účastníkům ucelený přehled v problematice institucí a jejich úkolů, porozumět problematice cílových skupin z pohledu sociální a zdravotní politiky, mít základní přehled o systémových souvislostech, právnímu rámci a přehled o nástrojích pro podporu klienta, s jejichž znalostí mohou kvalitně vykonávat práci case managera. Kurz kombinuje přednášku lektorů s rozborem modelových případů a situací a řízenou diskusí.

3. Podpora a péče o lidi s demencí a jejich neformální pečující v kontextu pečovatelské zátěže a stresu

 • 23. - 24. 6. 2023
 • 16 výukových hodin
 • PhDr. Eva Dragomirecká, PhD., PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová
 • Anotace: Kurz se věnuje cílové skupině seniorů, kterou nelze jasně definovat. V kontextu potřeby podpory case managementu se jedná o lidi, jejichž fyzický a psychický stav je ovlivněn věkem a nepříznivou sociální situací. Velkou část této skupiny pak tvoří lidé žijící s demencí. Kurz v další částí přináší poznatky nového multidisciplinárního oboru zabývajícího se neformální péčí. Je zaměřen na péči o seniory, zejména o lidi s kognitivní poruchou. Představuje aktuální koncepty a principy, ke kterým se podpora neformální péče vztahuje, a výzkumné nálezy, které ověřují úspěšnou praxi a jsou inspirací pro rozvoj úspěšných intervencí. Blok seznamuje účastníky s úkoly, které v jednotlivých etapách péče stojí před pečujícími, s faktory, které péči komplikují, a s možnostmi a limity současné podpory pečujících. Následovat bude problematika konceptualizace pečovatelské zátěže vycházející z paradigmatu stresu a její souvislosti. Bude představena metodika pro zhodnocení míry zátěže, deprese i anxiety. Z hlediska managementu práce s klientem a redukci pečovatelské zátěže budou deklarovány pozitivní aspekty pečovatelské zkušenosti jako ochrana pečovatele před mnoha negativními psychologickými a fyzickými důsledky péče včetně burnout syndromu. Práce se stresem a zátěží pečujících rodin, možnosti psychosociální intervence budou prezentovány na základě zkušeností v odborném sociálním poradenství a svépomocných skupin formou kazuistik.

4. Multidisciplinární spolupráce a sítě v case managementu

 • 22. - 23. 9. 2023
 • 16 výukových hodin
 • Mgr. Martin Žárský, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Mgr. Katarína Sedlárová PhD.
 • Anotace: První část kurzu se zaměří na agendy sociální práce, agendy pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesí se zvláštním důrazem na aplikaci individuální případové práce, tj. case managementu. Agendy jsou nahlíženy především v kontextu míry nutnosti týmové spolupráce. Model týmové spolupráce je prezentován tak, že jeho nastavení vychází z cílů a poslání case managementu a současně má založeny parametry kvality a efektivity práce. Kurz se také věnuje problematice udržitelnosti týmu, podpory jeho členů, pravidlům komunikace a v neposlední řadě schopnostem týmu a jeho členů inovovat svou činnost, provádět změny v charakteru a formě činnosti, a to vždy v kontextu nastavených parametrů kvality a efektivity. Druhá část kurzu se zaměří na pochopení významu spolupracující a funkční sítě v kontextu aplikace metod case managementu. V jednotlivých tématech jsou prezentovány varianty možností náhledu na definici síti a jejich strukturu. Z pohledu struktury sítí je především zdůrazněna kompetenční struktura účastníků sítě a způsob vnitřní komunikace, která je hlavním principem pro vytvoření podmínek v konkrétních případech klientů vedených metodou case managementu. Mimořádná pozornost v rámci procesu síťování je věnována metodám posilování zainteresovanosti členů sítě na řešení konkrétních případů klientů. Nedílnou součástí kurzu je rozbor konkrétních kazuistik.

5. Aplikace manažerských dovedností v case managementu

 • 20. - 21. 10. 2023
 • 16 výukových hodin
 • PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., Mgr. Martin Žárský, Mgr. Lenka Josková
 • Anotace: Kurz se zaměřuje na manažerské dovednosti potřebné pro plánování, koordinaci, rozhodování a vyhodnocování v případu klienta. Je rozdělen na dvě hlavní části – tvrdé a měkké dovednosti. Mezi tvrdými představuje nástroje plánování, evaluace a hodnocení rizik, zadávání úkolů a delegování, v hrubých rysech se věnuje i problematice dokumentace a metodické činnosti. Přidává ještě základní ekonomické minimum. Mezi měkkými dovednostmi jsou pak především zásady písemné komunikace, typologie komunikačních partnerů a dovednosti pro konsenzuální vedení porad a setkání. Blok je více praktický a nácvikově orientovaný, účastníci si mohou v cvičeních jednotlivé nástroje vyzkoušet. Účastníci se orientují v základní problematice managementu, mají návod na vedení a komunikaci s různými typy lidí i skupin.

6. Fáze a činnosti case managementu poskytujícím podporu seniorům

 • 24. 11. 2023 - 20. 1. 2024 (vždy jen pátek a sobota)
 • 48 výukových hodin
 • Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D., Mgr. Michala Peškeová, doc. Iva Holmerová, Mgr. Lucie Rybyšarová, Mgr. Lenka Josková
 • Anotace: Úspěšný case manager potřebuje pro profesionální výkon své práce dobrý základ ve formě znalostí a dovedností, zároveň musí být v praxi schopen vytvářet mnohdy rafinované kombinace a současně být dostatečně kompetentní je uvést do reality. Je důležité, aby uměl správně vyhodnocovat a promítat výsledky hodnocení zpět do praxe. Na základě svých kompetencí dokáže implementovat požadované intervence k úspěšnému vyřešení problémů klienta a vyhodnotit výsledky péče a reakce na ni. K různým fázím case managementu se vztahují činnosti, které case manager vykonává. Depistáž jako počáteční fáze procesu zahrnuje aktivní vyhledávání klientů s potřebou case managementu. Posouzení potřeb je fáze procesu, která zahrnuje ucelenou systematickou analýzu životní situace a vyjasnění příčin problému. V rámci této fáze zdůrazňujeme nezbytnost komplexního hodnocení potřeb klienta a věnujeme se motivům ostatních aktérů podílejících se na podpoře a pomoci klientovi. Následuje plánování a zprostředkování pomoci v case managementu. Fáze monitoringu sleduje naplňování plánu pomoci, obstarává potřebné informace, v případě potřeby redefinuje stanovené cíle. Monitoring je předpokladem hodnocení a evaluace posuzujících mimo jiné efektivitu výdajů a adekvátnost opatření. Advocacy je nedílnou součástí case managementu a case manager ji uplatňuje v každé fázi procesu poskytování podpory. Přestože se konkrétní použité strategie a prováděné postupy mohou lišit, advocacy zajišťuje přístup orientovaný na člověka. 

7. Komunikační, mediální dovednosti a asistivní technologie v case managementu

 • 23. - 24. 2. 2024
 • 16 výukových hodin
 • Mgr. Denisa Ratajová, Mgr. Lenka Josková, Ing. Jaroslav Cibulka, Ing. Filip Hrdlička
 • Anotace: Komunikační dovednosti jsou součástí měkkých dovedností (soft skills). Pod termínem komunikačních a mediálních dovedností v case managementu najdeme široké spektrum profesních oblastí např. argumentaci, asertivitu, efektivní komunikaci zahrnující významnou složku verbální a neverbální komunikace, naslouchání a zpětnou vazbu, komunikaci po telefonu či komunikaci s problémovými zákazníky, krizovou komunikaci vně či uvnitř společnosti, jednání s lidmi, týmovou spolupráci, manipulaci, prezentační dovednosti či řešení konfliktů. Komunikace a každodenní interakce tzn. vzájemné působení mezi lidmi napříč společností, tvoří sítě kontaktů nezbytné pro zvládání pracovních úkolů a činností, jsou nezbytnou součástí našeho každodenního profesního života, ale také našeho osobního života. V další části nabízí kurz aktuální přehled trendů v asistivní technologii, zejména v sociálních službách. Celodenní kurz sestává z následujících modulů: Úvod do Asistivní Technologie, Smart Home a Dohledové Systémy, Telemedicína a Fyziotelemetrie (E-health), Sociálně Asistivní Robotika, Datová Bezpečnost, Umělá Inteligence v Asistivní Technologii, Interaktivní Workshop - Oblasti Podpory, PetBot - Chytrý Společník s Ambientní Inteligencí, Co-creation experimenty. Kurz probíhá interaktivně s důrazem na otevřenou diskuzi s účastníky. 

8. Krizová intervence v case managementu, podpůrná péče v závěrečných fázích života klienta a sebepéče

 • 22. - 23. 3. 2024
 • 16 výukových hodin
 • PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Katarína Sedlárová PhD.
 • Anotace: Krizová intervence je odborná metoda, která vychází z lidských přirozených mechanismů pomoci a podpory v krizi  a rozvíjí je pomocí cílených, odborných a reflektovaných postupů. Účastníci kurzu se naučí základní východiska uvažování o krizi. Význam krize v životě je nesporný, krize na jedné straně ohrožuje, bere jistoty, konfrontuje člověka s doposavad neznámou budoucností, je zdrojem silných emocí, v určitých případech nutí lidi velice vážně se zabývat otázkami života a smrti. Krize má zároveň obrovský formativní a růstový potenciál. Člověk se pomoci překonávání krize učí, vyvíjí, tvoří. Účastníci se v kurzu také dozví jak probíhá proces zavádění podpůrné péče v závěru života do vybraných sociálních služeb, rozbor stávající situace v ČR, popis rozvoje systému paliativních služeb a služeb pro seniory, v nichž se nyní rozvíjí reflektovaná péče v závěru života. Kurz se zaměří na důležité téma sebepéče v kontextu práce s krizovými jevy i v kontextu závěru života. Analýza a podpora vlastních pracovních potřeb, pracovní energie, zdrojových témat; rozbor dalších potřeb i dilemat v kontextu péče o své pracovní síly a mapování seberozvojových témat. 

Pro koho je kurz určený?

 • VŠ, VOŠ – v oboru sociální práce a v dalších oborech podle §110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • vedoucí pracovníci, pracovníci v manažerské, řídicí funkci
 • zdravotníci
 • úředníci

Rozsah kurzu

160 hodin výukových hodin. Součástí je i praktická část v rozsahu 40 hodin. 

Doporučený počet účastníků

20

Místo konání, čas

Širší centrum Prahy (bude upřesněno), v čase od 9:00 do 17:00 hodin

Cena

45 000 Kč (*Platba kurzu je možná ve dvou splátkách. V případě přihlášení dvou a více zástupců z jedné organizace bude poskytnuta sleva.)

Název vzdělavatele

Domov Sue Ryder, z.ú.

Akreditace

MPSV

Přihlásit se

*Přihlášení je možné do 31. 3. 2023


Kurz můžeme připravit a realizovat přímo ve vašem zařízení na klíč, tedy dle zaměření organizace a zájmu o vybraná témata.
Cena dle dohody.


Kontaktní osoba: Mgr. Katarína Sedlárová, PhD.

Informační leták ke stažení

Lektorský tým